Sivuston käyttöehdot tilaamiselle ja tarjouspyynnöille

Käyttämällä helatilaus.hahle.com sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

1 Kattavuus

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat tämän Hahle Oy (jäljempänä ”Hahle” tai ”me”) tarjoaman sivuston (”helatilaus.hahle.com -sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla esim. tuotteiden ja palvelujen hankkimista varten. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

 

2 Palvelut

2.1 helatilaus.hahle.com -sivusto sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi.

2.2 Hahle pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa helatilaus.hahle.com -sivusto toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Hahle ei ota vastuuta helatilaus.hahle.com -sivusto jatkuvasta käytettävyydestä.

 

3 Kävijän ja asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö

Hahle tallentaa helatilaus.hahle.com sivujen kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten henkilötiedot ainoastaan Hahlen omaa myyntikäyttöä varten. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

Hahle ei käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Hahle voi kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista haluamallaan tavallaan, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Hahle voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

Hahle ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Hahle voi kuitenkin omaa myyntityötään varten luovuttaa henkilötietoja Hahlen asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Hahle säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Hahlen käyttämät sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella.

3.1 Yleiset ehdot Yksityis- ja yritysasiakkaat.

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Hahlen välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tarjouspyyntöä tai tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Hahlen asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Henkilötietoja käytetään vain tarjouspyyntöjen ja kaupanteon vaatimiin myynnillisiin toimiin ja tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen, jollei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa muuhun käyttöön kuten markkinointiin.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa https://helatilaus.hahle.com/tietosuojaseloste. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen ottamalla yhteyttä Hahlen asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen:

Hahle
Hyttimestarinkuja 3
02780 Espoo

Sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Hahle-sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle.

3.2 Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Hahle pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen hahle(at)hahle.com tai kirjeenä pääkonttoriin.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Hahlea vastaan joko Hahlen kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Hahlen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

3.3 Yritysasiakkaiden lisäehdot

Hahle ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Hahlen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Hahlen vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Hahle pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu.

Hahle ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Hahle ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Hahlen sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Hahlen sopimusehtojen kanssa.

 

 

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

4.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä tällä helatilaus.hahle.com -sivustolla.

4.2 Hahle takaa käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja luovuttamattoman luvan käyttää helatilaus.hahle.com -sivusto käyttäjän saataville asetettuja tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja sovitussa laajuudessa, tai, jos tällaista sopimusta ei ole, Hahlen käyttöön asettamisen yhteydessä tarkoittamassa laajuudessa, sikäli kuin mikään kohdan 5 rajoituksista ei koske niitä.

4.3 Ohjelmistot asetetaan veloituksetta käyttöön kohdekoodimuodossa. Mitään velvoitetta asettaa lähdekoodi saataville ei ole. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle kun kyseisen ohjelmisto välitetään, ja jotka vaativat lähdekoodin saatavuutta. Tällaisessa tapauksessa Hahle asettaa lähdekoodin käyttöön tästä syntyneiden kustannusten korvaamista vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa koskaan jakaa tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja kolmannelle osapuolelle. Niitä ei saa myöskään vuokrata tai asettaa millään muulla tavalla käytettäviksi. Jos laki ei sitä nimenomaan salli, käyttäjä ei saa muokata ohjelmistoa tai asiakirjaa eikä purkaa, tutkia käänteistekniikalla tai dekompiloida ohjelmistoa tai erottaa siitä mitään osaa. Käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion sikäli kuin se on tarpeen näiden käyttöehtojen mukaisen käytön jatkamisen kannalta.

4.5 Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja. Käyttäjän täytyy noudattaa näitä lakeja. Erityisesti käyttäjä ei saa muokata, paljastaa tai poistaa mitään alfanumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeushuomautusta sen paremmin tiedoista kuin ohjelmistosta tai asiakirjoista tai niiden kopioista.

 

5 Immateriaaliomaisuus

5.1 helatilaus.hahle.com -sivusto sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Hahlen tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Materiaaleja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuunottamatta kohdassa 4 mainittuja ehtoja, helatilaus.hahle.com -sivusto yllä kuvattua sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Hahlen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Mitään yllä mainittua ei tule tulkita luvaksi, lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään Hahlen patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeuden alaista materiaalia. Se ei myöskään anna mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää mihinkään yllä kuvattuun materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

5.3 Sanaa Hahle, muita tuotemerkkejä, kuvituksia ja logoja käytetään merkitsemään Hahle-tuotteita ja ne ovat Hahlen omaisuutta.

5.4 Näiden nimien ja tavaramerkkien käyttäminen edellyttää Hahlen nimenomaista lupaa. Hahle-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Hahle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

 

6 Käyttäjän velvollisuudet

6.1 Siirtyessään helatilaus.hahle.com -sivusto tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

  • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
  • loukata yleistä siveellisyyttä;
  • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
  • syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
  • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;
  • levittää pyytämättömiä sähköposteja (niin sanottu ”spam”) tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia; lisäksi käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

6.2 Hahle voi estää pääsyn helatilaus.hahle.com -sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

 

7 Hyperlinkit

Helatilaus.hahle.com -sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Hahle ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Hahle ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

 

8 Evästekäytäntö ja seurantatyökalut

Tietyillä sivuilla käytämme erillisiä seurantatyökaluja, jotka saattavat kerätä evästeitä. Käytämme erilaisia seurantatyökaluja verkkosivuston analysointiin, markkinointiin ja sosiaalisen median käyttöön. Seurantatyökalujen avulla pystymme parantamaan verkkosivujen rakennetta ja tarjota paremman kokemuksen kävijöille. 

Evästeillä kerättävät tiedot yhdistetään ja koostetaan nimettöminä. Evästeet eivät vahingoita laitettasi tai tiedostojasi. Voit lukea lisää sivuilla käytetyistä seurantatyökaluista ja evästeistä täältä. 

Palvelemme numerossa
020 180 9340